ข้อมูลสาธารณะ (OIT) 2565

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อข้อมูลรายละเอียดข้อมูลเผยแพร่หมายเหตุ
O1โครงสร้าง– แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
– ประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายในสอดคล้องกับภารกิจงาน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริหารวิชาการ
ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไปและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
– โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน
O2ข้อมูลผู้บริหาร– แสดงข้อมูลของผู้บริหารสถานศึกษา
– แสดงข้อมูล อย่างน้อยประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่งรูปถ่าย เบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e–mail)
– โครงสร้างผู้บริหาร
O3อำนาจหน้าที่– แสดงข้อมูลหน้าที่และอํานาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกําหนด– อำนาจหน้าที่
O4แผนยุทธศาสตร์หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน– แสดงแผนการดําเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
– มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์หรือแนวทางเป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น
– เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2565
– แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
O5ข้อมูลการติดต่อหน่วยงานแสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้
– ที่อยู่หน่วยงาน
– หมายเลขโทรศัพท์
– หมายเลขโทรสาร
– ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
– แผนที่ตั้งหน่วยงาน
– ติดต่อเรา
– ช่องทางการติดต่อ

O6กฎหมายที่เกี่ยวข้อง– แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ที่เป็นปัจจุบัน อย่างน้อยประกอบด้วย
– รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
– พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม
– พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
– พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
– พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
– กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
O7ข่าวประชาสัมพันธ์– แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานตามอํานาจ หน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
– เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2565
– ข่าวประชาสัมพันธ์
O8Q&A (ถาม-ตอบ)– แสดงตําแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอก สามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้และหน่วยงานสามารถสื่อสาร ให้คําตอบกับ ผู้สอบถามได้โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง ทางหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Web board, กล่องข้อความ ถาม-ตอบ,Messenger Live Chat, Chatbot เป็นต้น– Q&A (ถาม-ตอบ)
O9Social Network– แสดงตําแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น– หน้าหลักเว็บไซต์โรงเรียน
-โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑)
O10แผนดำเนินงานประจำปี– แสดงแผนการดําเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปีงบประมาณ
– มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วยโครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้และระยะเวลาในการดําเนินการ
– เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
– แผนดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2565
O11รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
ประจำปีรอบ 6 เดือน
– แสดงความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําปีในข้อ O10
– มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วยความก้าวหน้าการดําเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม และรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดําเนินงาน
– สามารถจัดทําข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาสหรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
– รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือนตามแผนปฏิบัตการ ประจำปีการศึกษา 2565
O12รายงานผลการดำเนินงานประจำปี– แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
– มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
– เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
– รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564
O13คู่มือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน
– แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่บุคลากรในหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
– มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย คู่มือการปฏิบัติภารกิจงาน 4 ด้าน สําหรับบุคลากรในหน่วยงาน และกําหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร
– คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
O14คู่มือหรือมาตรฐาน
การให้บริการ
– แสดงคู่มือการให้บริการหรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงาน ใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
– มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติอย่างน้อยประกอบด้วย ประเภทงานให้บริการขั้นตอนการให้บริการ แผนผัง/แผนภูมิการให้บริการ ระยะเวลาที่ใช้ในการให้บริการ และผู้รับผิดชอบการให้บริการ
– หน่วยงานจะต้องเปิดเผยอย่างน้อย 1 คู่มือ
– คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑)
O15ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ– แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน
– สามารถจัดทําข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาสหรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
– ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
O16รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ – แสดงผลสํารวจความพึงพอใจการให้บริการตามอํานาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
– เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
– รายงานความพึงพอใจการบริหารและการจัดการของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
O17E–Service– แสดงช่องทางการให้บริการข้อมูลหรือธุรกรรมภาครัฐสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน
– สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
– หน้าหลักเว็บไซต์โรงเรียน
-โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑)
– ติดต่อเรา
O18แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี– แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปีงบประมาณ
– มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรรและงบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย
– เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
– รายละเอียดแผนการใช้งบประมาณตามโครงการในแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗(นิคมสร้างตนเอง ๑)
O19รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน– แสดงความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีในข้อ O18
– มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วยความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ
– สามารถจัดทําข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาสหรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
– รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 2565 รอบ 6 เดือน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑)
O20รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี– แสดงผลการดําเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
– มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างน้อยประกอบด้วย ผลการใช้จ่ายงบประมาณปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
– เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564
– รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑)
O21แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ– แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงาน จะต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
– เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หมายเหตุ : กรณีไม่มีการจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 5 แสนบาท หรือการจัดจ้างที่กฎหมายไม่ได้กําหนดให้ต้องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างให้หน่วยงานอธิบายเพิ่มเติมโดยละเอียด หรือเผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในกรณีดังกล่าว
– แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
O22ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ– แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
– เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
– ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
O23สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน– แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน(ตามรูปแบบ สขร.1)
– มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างน้อย ประกอบด้วยงานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงเหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
– จําแนกข้อมูลเป็นรายเดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หมายเหตุ : กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้เผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนนั้น
– สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ.2565
O24รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี– แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
– มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย งบประมาณ ที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
– เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
– รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
O25นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล– เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงาน ในปีงบประมาณพ.ศ. 2565
– แสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสุด หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรที่กำหนดในนามของหน่วยงาน
– นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ในปีงบประมาณ 2565
O26การดำเนินการตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล– แสดงการดำเนินการที่มีความสอดรับตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในข้อ O25
– เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
– การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2565
O27หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
อย่างน้อยประกอบด้วย
– การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
– การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
– การพัฒนาบุคลากร
– การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
– การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
หมายเหตุ : กรณีหน่วยงานใช้หลักเกณฑ์ขององค์กรกลางบริหารงานบุคคลหน่วยงานสามารถนำหลักเกณฑ์ดังกล่าว
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
– หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑)​
O28รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี– แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
– มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วยผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
– เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
– รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี งบประมาณ 2564
O29แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ– แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากร
ในหน่วยงาน
– มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงานอย่างน้อยประกอบด้วย รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบและระยะเวลาดำเนินการ
– แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O30ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ– แสดงช่องทางทบีุ่คคลภายนอกสามารถแจ้งเรอื่ งร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในหน่วยงาน ผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
– สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
– ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
– ช่องทาง/ข้อปฏิบัติแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑)
O31ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
– แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในหน่วยงาน มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ อย่างน้อยประกอบด้วยจำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ และจำนวนเรื่องที่ดำเนินการอยู่ระหว่างดำเนินการ
– สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาสหรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือน
แรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2565
หมายเหตุ : กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้เผยแพร่ว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน
– ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2565
O32ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น– แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการ ดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์
– สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
– ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
-โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑)
– ติดต่อเรา
– ช่องทางการติดต่อ
O33การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม– แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดําเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือ ร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น
– เป็นการดําเนินการในปี พ.ศ. 2565
– การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗(นิคมสร้างตนเอง ๑) ปี พ.ศ.2565
O34เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร และนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
– แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหาร หน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล (ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน)
– จัดทำอย่างน้อย 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
– แสดงนโยบายว่าผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคนจะต้องไม่มีการรับของขวัญ (No Gift Policy) (ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน )
– จัดทำอย่างน้อย 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
– จัดกิจกรรมปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมองค์กร เช่น การจัดอบรมให้ความรู้ การจัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
การสร้างการรับรู้ผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ เป็นต้น
– เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
– เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร และนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565​
-เว็บไซต์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑)
O35การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร– แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
– เป็นการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสําคัญ กับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและ โปร่งใส
– เป็นการดําเนินการในปี พ.ศ. 2565
– การมีส่วนร่วมของผู้บริหารของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑) ปี พ.ศ.2565
O36การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี– แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดําเนินงานหรือการปฏิบัติ หน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
– มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยง และระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดําเนินการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง เป็นต้น
– เป็นการดําเนินการในปี พ.ศ. 2565
– รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
O37การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต– แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงใน
กรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
– เป็นกิจกรรมหรือการดําเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการ ดําเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36
– เป็นการดําเนินการในปี พ.ศ. 2565
– การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
O38การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทาง
จริยธรรม
– แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม
ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างชัดเจนไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม
– เป็นการดำเนินการที่หน่วยงานเป็นผู้ดำเนินการเอง
– เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
– การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑)
O39แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี– แสดงแผนปฏิบัติการหรือโครงการโรงเรียนสุจริตที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือการพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
– มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ/โครงการฯ อย่างน้อยประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และช่วงเวลาดำเนินการ
– เป็นแผนฯ/โครงการฯ ที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
– แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง๑) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
O40รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน– แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตหรือโครงการโรงเรียนสุจริต ตามข้อ o39
– มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วยความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ
– สามารถจัดทำข้อมูลเป็นรายเดือนหรือรายไตรมาสหรือ ราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
– รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565
O41รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี– แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตหรือโครงการโรงเรียนสุจริต
– มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
– เป็นการรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
– รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564
O42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน– แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
– มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ อย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดแข็งที่จะต้องการแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ
– มีการกำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรือมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตาม
ผลการวิเคราะห์ ผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่างๆ อย่างน้อยประกอบด้วย การกำหนดผู้รับผิดชอบ หรือผู้เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและรายงานผล
– มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑) ปีงบประมาณ 2564
O43การดําเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน– แสดงความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
– มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ o42 ไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม
– เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
– การดําเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑) ปีงบประมาณ 2565