ข้อมูลสาธารณะ (OIT) 2566

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อข้อมูลรายละเอียดข้อมูลเผยแพร่หมายเหตุ
O1โครงสร้าง– แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
– ประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายในสอดคล้องกับภารกิจงาน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริหารวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไปและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
– โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน
O2ข้อมูลผู้บริหาร– แสดงข้อมูลของผู้บริหารสถานศึกษา
– แสดงข้อมูล อย่างน้อยประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่งรูปถ่าย เบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e–mail)
– โครงสร้างผู้บริหาร
O3อำนาจหน้าที่– แสดงข้อมูลเฉพาะที่อธิบายถึงหน้าที่และอํานาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกําหนด
*ต้องไม่เป็นการแสดงข้อมูลกฎหมายทั้งฉบับ
– อำนาจหน้าที่
O4แผนยุทธศาสตร์หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน– แสดงแผนการดําเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
– มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ หรือแนวทาง
(2) เป้าหมาย
(3) ตัวชี้วัด
– เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2566
– แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
O5ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน– แสดงข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ที่อยู่หน่วยงาน
(2) หมายเลขโทรศัพท์
(3) E-mail
(4) แผนที่ตั้ง
– ติดต่อเรา
– ช่องทางการติดต่อ

O6กฎหมายที่เกี่ยวข้อง– แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานหรือ การปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน อย่างน้อยประกอบด้วย
– รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
– พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562
– พ.ร.บ ระเบียบบริหารราชกากระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562
– พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562
– พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
– พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
– พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
– พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
– กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
O7ข่าวประชาสัมพันธ์– แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานตามอํานาจ หน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
– เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2566
– ข่าวประชาสัมพันธ์
O8Q&A (ถาม-ตอบ)– แสดงตําแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คําตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทางทางหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Messenger Live Chat, Chatbot เป็นต้น– Q&A (ถาม-ตอบ)
O9Social Network– แสดงตําแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น– หน้าหลักเว็บไซต์โรงเรียน
-โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑)
O10นโยบายคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล
– แสดงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงาน– นโยบายความเป็นส่วนตัวของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑)

O11แผนดําเนินงานและการใช้
งบประมาณประจําปี
– แสดงแผนการดําเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
– มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) โครงการหรือกิจกรรม
(2) งบประมาณที่ใช้
(3) ระยะเวลาในการดําเนินการ
– เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2566
– แผนดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2566
O12รายงานการกํากับติดตาม
การดําเนินงานและการใช้งบประมาณประจําปี
รอบ 6 เดือน
– แสดงรายงานผลความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําปีในข้อ O11
– มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ความก้าวหน้าการดําเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
(2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดําเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม
– สามารถจัดทําข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของ ปี พ.ศ. 2566
– รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือนตามแผนปฏิบัตการ ประจำปีการศึกษา 2566
O13รายงานผลการดำเนินงานประจำปี– แสดงรายงานผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําปี
– มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดําเนินงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ผลการดําเนินการโครงการหรือกิจกรรม
(2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
(3) ปัญหา/อุปสรรค
(4) ข้อเสนอแนะ
– เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565
– รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565
O14คู่มือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน
– แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
– มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด
(2) สําหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตําแหน่งใด
(3) กําหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร
– จะต้องเป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจ 4 ด้าน
– คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
O15คู่มือหรือมาตรฐาน
การให้บริการ
– แสดงคู่มือการให้บริการประชาชนหรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
– มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) บริการหรือภารกิจใด
(2) กําหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร
(3) แผนผัง/แผนภูมิ
(4) ระยะเวลาที่ใช้ในการรับบริการ
(5) ผู้รับผิดชอบ
– หน่วยงานจะต้องเปิดเผยอย่างน้อย 1 คู่มือ
– คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑)
O16ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ– แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน
– สามารถจัดทําข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของ
ปี พ.ศ. 2566
– ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
O17รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ – แสดงผลสํารวจความพึงพอใจการให้บริการตามอํานาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
– เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
– รายงานความพึงพอใจการบริหารและการจัดการของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
O18E–Service– แสดงช่องทางการให้บริการข้อมูลหรือธุรกรรมภาครัฐสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน
– สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
– หน้าหลักเว็บไซต์โรงเรียน
-โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑)
– ติดต่อเรา
O19แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ– แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
– เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2566
– แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
O20ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ– แสดงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างตามที่หน่วยงานจะต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่าง เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
– เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2566
– ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
O21สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน– แสดงรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
– มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างน้อยประกอบด้วยงานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงเหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
– เป็นข้อมูลแบบรายเดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566
– สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ.2566
O22รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี– แสดงรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
– มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
(2) สรุปรายการที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
(3) ปัญหา/อุปสรรค
(4) ข้อเสนอแนะ
– เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565
– รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
O23นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล– เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
– แสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสุด หรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่กําหนดในนามของหน่วยงาน
– เป็นนโยบายหรือแผนฯ ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ. 2566
– นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ในปีงบประมาณ 2566
O24การดำเนินการตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล– แสดงรายงานผลความก้าวหน้าการดําเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในข้อ O23
– มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ความก้าวหน้าการดําเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
(2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดําเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม
– สามารถจัดทําข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566
– การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2566
O25หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล– แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
– หลักเกณฑ์ฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
(2) การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
(3) การพัฒนาบุคลากร
(4) การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
(5) การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกําลังใจ
– เป็นหลักเกณฑ์ฯ ที่ใช้บังคับในปี พ.ศ. 2566
– หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑)​
O26รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี– แสดงรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
– มีข้อมูลรายละเอียดของการดําเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ผลการดําเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(2) สรุปข้อมูลสถิติด้านทรัพยากรบุคคล เช่น อัตรากําลัง การแต่งตั้ง/โยกย้าย การฝึกอบรม/พัฒนา เป็นต้น
(3) ปัญหา/อุปสรรค
(4) ข้อเสนอแนะ
– เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565
– รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี งบประมาณ 2565
O27แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ– แสดงคู่มือหรือแนวทางการดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
– มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทําการร้องเรียน
(2) รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน
(3) ส่วนงานที่รับผิดชอบ
(4) ระยะเวลาดําเนินการ
– แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O28ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ– แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผ่านทางช่องทางออนไลน์ของหน่วยงาน โดยแยกต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนเรื่องทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
– สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
– ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
– ช่องทาง/ข้อปฏิบัติแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑)
O29ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
– แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน*
– มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) จํานวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด
(2) จํานวนเรื่องที่ดําเนินการแล้วเสร็จ
(3) จํานวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดําเนินการ
– สามารถจัดทําข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566
*กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้เผยแพร่ว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน
– ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2566
O30การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม– แสดงรายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม
ในการดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน
– มีข้อมูลผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมอย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม
(2) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม
(3) ผลจากการมีส่วนร่วม
(4) การนําผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน
– เป็นการดําเนินการในปี พ.ศ. 2566
– การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗(นิคมสร้างตนเอง ๑) ปี พ.ศ.2566
O31ประกาศเจตนารมณ์
นโยบาย No Gift Policy
จากการปฏิบัติหน้าที่
– เป็นประกาศอย่างเป็นทางการที่ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุด*
– มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศว่าตนเองและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในหน่วยงานจะไม่รับของขวัญและของกํานัลทุกชนิดในขณะ/ก่อน/หลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
– เป็นการประกาศสําหรับปีพ.ศ. 2566
*ผู้บริหารสูงสุดที่ดํารงตําแหน่งใน ปี พ.ศ. 2566
– นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ปีงบประมาณ 2566​​
-เว็บไซต์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑)
O32การสร้างวัฒนธรรม
No Gift Policy
– แสดงการดําเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสํานึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกํานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
– เป็นการดําเนินกิจกรรมในลักษณะการประชุม การสัมมนา เพื่อถ่ายทอดหรือมอบนโยบาย หรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
– เป็นการดําเนินการในปี พ.ศ. 2566
– การสร้างวัฒนธรรม (No Gift Policy) ปีงบประมาณ 2566
O33รายงานผลตามนโยบาย
No Gift Policy
– แสดงการประเมินผลและรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
– เป็นรายงานรอบ 6 เดือนของปี พ.ศ. 2566
– แบบรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย (No Gift Policy) ปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน
O34การประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
ประจําปี
– แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดําเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
– มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง
(2) มาตรการและการดําเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง
– เป็นการดําเนินการในปี พ.ศ. 2566
– รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
O35การดําเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
– เป็นกิจกรรมหรือการดําเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดําเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O34
– เป็นการดําเนินการในปี พ.ศ. 2566
– การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
O36แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี– แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม หรือธรรมาภิบาลของหน่วยงาน
– มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) โครงการ/กิจกรรม
(2) งบประมาณ*
(3) ช่วงเวลาดําเนินการ
– เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2566
*กรณีการดําเนินการ/กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ ให้ระบุในแผนว่าไม่ได้ใช้งบประมาณ
ดําเนินการ
– แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง๑) ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
O37รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน– แสดงรายงานความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตามข้อ O36
– มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ความก้าวหน้าการดําเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม
(2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดําเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม
– สามารถจัดทําข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือ
ราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566
– รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566
O38รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี– แสดงรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจําปี
– มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดําเนินการ อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ผลการดําเนินการโครงการหรือกิจกรรม
(2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
(3) ปัญหา/อุปสรรค
(4) ข้อเสนอแนะ
– เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2565
– รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565
O39ประมวลจริยธรรมสําหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
– แสดงประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉบับปี พ.ศ. 2564
– แสดงแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามที่ ก.ค.ศ. กําหนดให้ถือปฏิบัติ
– ประมวลจริยธรรมสําหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
O40การขับเคลื่อนจริยธรรม– แสดงผลการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน อย่างใดอย่างหนึ่ง อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) การจัดตั้งทีมให้คําปรึกษาตอบคําถามทางจริยธรรมหรือคณะทํางานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม
(2) การจัดทําแนวปฏิบัติ Do’s & Don’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม
(3) การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตร หรือ กิจกรรมเสริมสร้าง/
ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน
– เป็นการดําเนินการในปี พ.ศ. 2566
– การขับเคลื่อนจริยธรรมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑) ประจำปี พ.ศ.2566
O41การประเมินจริยธรรม
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
– แสดงรายงานการนําการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลกระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง
– แสดงการกําหนดให้มีการนําผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ประกอบการพิจารณาในหลักเกณฑ์บริหารทรัพยากรบุคคล กระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง
– เป็นการดําเนินการในปี พ.ศ. 2566
– รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2566​

O42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน– แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2565
– มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน
(2) ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ
– มีการกําหนดแนวทางการนําผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรือมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ อย่างน้อยประกอบด้วย
(1) การกําหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
(2) การกําหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ
(3) การกําหนดแนวทางการกํากับติดตามให้นําไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล
– มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑) ปีงบประมาณ 2565
O43การดําเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน– แสดงความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
– มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ o42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
– แสดง QR code แบบวัด EIT บนเว็บไซต์หน่วยงาน เพื่อให้ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการมีโอกาสมีส่วนร่วมในการประเมิน ITA ของหน่วยงาน
– เป็นการดําเนินการในปี พ.ศ. 2566
– การดําเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑) ปีงบประมาณ 2566