ข้อมูลสาธารณะ (OIT)

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อข้อมูลรายละเอียดข้อมูลเผยแพร่หมายเหตุ
01โครงสร้างหน่วยงาน – แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
– ประกอบด้วยตําแหน่งที่สําคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น สํานัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น
– โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน
02ข้อมูลผู้บริหาร– แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน
– ประกอบด้วยชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อ ผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ดํารงตําแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน
– โครงสร้างผู้บริหาร
03อำนาจหน้าที่– แสดงข้อมูลหน้าที่และอํานาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกําหนด– อำนาจหน้าที่
04แผนยุทธศาสตร์หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน– แสดงแผนการดําเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
– มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง
เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น
– เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2564
– แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
05ข้อมูลการติดต่อหน่วยงานแสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้
– ที่อยู่หน่วยงาน
– หมายเลขโทรศัพท์
– หมายเลขโทรสาร
– ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
– แผนที่ตั้งหน่วยงาน
– ติดต่อเรา
06กฎหมายที่เกี่ยวข้อง-แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
– พ.ร.บ.ระเบียบริหารกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
– พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
– พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับปรับปรุง ปี พ.ศ. ๒๕๖๒)
– พ.ร.บ.การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่าน ระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒
– พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒
– กฎกระทรวง สพฐ. (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ (แบ่ง กพร. ตสน.)
– กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
– คำสั่ง คสช. ที่ ๒๑/๒๕๖๐ การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ข้อที่ ๑๗ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐
– มติ ค.ร.ม. เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่อง (BCP)
– กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
07ข่าวประชาสัมพันธ์– แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานตามอํานาจ หน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
– เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2564
– ข่าวประชาสัมพันธ์
08Q&A (ถาม-ตอบ)– แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คําตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะ เป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น Web board, กล่องข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น
– สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ หน่วยงาน
– ติดต่อเรา
09Social Network– แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น
– สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ หน่วยงาน
– หน้าหลักเว็บไซต์โรงเรียน
-โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑)
10แผนดำเนินงานประจำปีแสดงแผนการดําเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
– มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดําเนินการ เป็นต้น
– เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2564
– แผนดำเนินงานประจำปีการศึกษา 2564
11รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน– แสดงความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําปี
– มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการ ดําเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดําเนินงาน เป็นต้น
– เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564
– รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือนตามแผนปฏิบัตการ ประจำปีการศึกษา 2564
12รายงานผลการดำเนินงานประจำปี– แสดงผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําปี
– มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดําเนินงาน เช่น ผลการดําเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
– เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563
– รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563
13คู่มือหรือมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน
– แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
– มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจ ใด สําหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตําแหน่งใด กําหนดวิธีการขั้นตอน การปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น
*การให้บริการ หมายเหตุ: การให้บริการ หมายถึง การให้บริการตามอํานาจหน้าที่หรือภารกิจตามกฎหมายของหน่วยงาน สําหรับหน่วยงานที่ มีการปฏิบัติงานหรือการให้บริการเป็นจํานวนมาก อาจมุ่งเน้นเผยแพร่การปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่มีความสําคัญต่อ ภารกิจของหน่วยงาน
– คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
14คู่มือหรือมาตรฐาน
การให้บริการ
– แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับ
หน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
– มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น เป็นคู่มือสําหรับบริการหรือ ภารกิจใด กําหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร
เป็นต้น
– คู่มือการรับสมัครนักเรียน
– คู่มือการขอย้ายออกของนักเรียน
– คู่มือการขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
– คู่มือการขอย้ายเข้าเรียนของนักเรียน
– คู่มือการขอหนังสือรับรอง
15ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ– แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน
– เป็นข้อมูลการให้บริการที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2564
– ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปี 2563
16รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ แสดงผลสํารวจความพึงพอใจการให้บริการตามอํานาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
– เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563, 2564
– รายงานความพึงพอใจการบริหารและการจัดการของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑) ปีการศึกษา 2563
17E–Service– แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอํานาจ หน้าที่ภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอํานวยความ สะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ
– สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก ของหน่วยงาน
– หน้าหลักเว็บไซต์โรงเรียน
-โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑)
– ติดต่อเรา
18แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี– แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
– มีข้อมูลรายละเอียดของแผนๆ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น
– เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2564
– รายละเอียดแผนการใช้งบประมาณตามโครงการในแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗(นิคมสร้างตนเอง ๑)
19รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน– แสดงความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจําปี
– มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่าย งบประมาณ เป็นต้น
– เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564
– รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 2564 รอบ 6 เดือน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑)
20รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี– แสดงผลการดําเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
– มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตาม เป้าหมาย เป็นต้น
– เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563
– รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑)
21แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ– แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงาน หรือแผนการจัดหาพัสดุ จะต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
– เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2564
– แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
22ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ– แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศ การเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
– เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2564
– ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
23สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน– แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
– มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่ คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือ จ้าง เป็นต้น
– จําแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ใดให้ระบุว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
– เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2564
– สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
24รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี– แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
– มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น
– เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563
– รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
25นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล– แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีจุดมุ่งหมายหรือ วัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม
– เป็นนโยบายของผู้บริหารสูงสุดหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย หรือ นโยบายที่กําหนดในนามของหน่วยงาน
– เป็นนโยบายที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2564
– นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
26การดำเนินการตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล– แสดงการดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น
การวางแผนกําลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจ ของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผล การปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรใน หน่วยงาน เป็นต้น
– เป็นการดําเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบายการบริหารทรัพยากร บุคคล ตามข้อ O25 หรือเป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่ภายใต้นโยบายการ บริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ 025
– เป็นการดําเนินการในปี พ.ศ. 2564
– การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
27หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้
– หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
– หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
– หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
– หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
– หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกําลังใจ
– เป็นหลักเกณฑ์ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2564
– หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
28รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล– แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
– มีข้อมูลรายละเอียดของการดําเนินการ เช่น ผลการดําเนินการตาม บุคคลประจําปี นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น
– เป็นรายงานผลของปีที่ผ่านมา พ.ศ. 2563
– รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563
29แนวปฏิบัติการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต
– แสดงคู่มือหรือแนวทางการดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง กับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน และประพฤติมิชอบ
– มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทําการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการใน การจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ เป็นต้น
– แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
30ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต– แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทาง ช่องทางออนไลน์
– สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
– ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
– ช่องทาง/ข้อปฏิบัติแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในสถานศึกษา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑)
31ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี– แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
– มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จํานวนเรื่อง เรื่องที่ดําเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างดําเนินการ เป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน)
– เป็นข้อมูลในปี พ.ศ. 2564
– ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 2564
32ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น– แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการ ดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์
– สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
-โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑)
– ติดต่อเรา
33การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม– แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดําเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือ ร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น
– เป็นการดําเนินการในปี พ.ศ. 2564
– การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗(นิคมสร้างตนเอง ๑)
34เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร– แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคํามั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหาร หน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
– ดําเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน
– ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
35การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร– แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
– เป็นการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสําคัญ กับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและ โปร่งใส
– เป็นการดําเนินการในปี พ.ศ. 2564
– การมีส่วนร่วมของผู้บริหารของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑)
36การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี– แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดําเนินงานหรือการปฏิบัติ หน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
– มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยง และระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดําเนินการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง เป็นต้น
– เป็นการดําเนินการในปี พ.ศ. 2564
– รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
37การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต– แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงใน
กรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
– เป็นกิจกรรมหรือการดําเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการ ดําเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ 36
– เป็นการดําเนินการในปี พ.ศ. 2564
– การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑)
38การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร– แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรม องค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงาน อย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน
– เป็นการดําเนินการในปี พ.ศ. 2564
– การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑)
39แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี– แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือ พัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
– มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลาดําเนินการ เป็นต้น
– เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2564
– แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง๑) ปีการศึกษา ๒๕๖๔
40รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ในไตรมาส– แสดงความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริต
– มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการ ดําเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ ดําเนินงาน เป็นต้น
– เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564
– การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑)
41รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี แสดงผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
– มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดําเนินการ เช่น ผลการดําเนินการ โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
– ใช้รายงานผลของปี พ.ศ. 2563
– รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563
42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน – แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2563
– มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนําผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น
– มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ฯ โดยมี รายละเอียดต่างๆ เช่น การกําหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การ กําหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกําหนดแนวทางการกํากับติดตามให้นําไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น
– มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑) ปีงบประมาณ 2563
43การดําเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน– แสดงผลการดําเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
– มีข้อมูลรายละเอียดการนํามาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ในข้อ 042 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
– เป็นการดําเนินการในปี พ.ศ. 2564
– การดําเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑) ปีงบประมาณ 2564