O21แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แผนการจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564