10. บริหารสถานศึกษาด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมตรวจสอบได้

3. บริหารสถานศึกษาด้วยความโปร่งใส เป็นธรรมตรวจสอบได้

ข้อมูลประกอบ/หลักฐานอ้างอิงการพิจารณา