11. ประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และได้รับการยอมรับหรือยกย่องเชิดชูเกียรติ

4. ประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และได้รับการยอมรับหรือยกย่องเชิดชูเกียรติ

ข้อมูลประกอบ/หลักฐานอ้างอิงการพิจารณา