12. ความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรม

1. ความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรม

ข้อมูลประกอบ/หลักฐานอ้างอิงการพิจารณา

ผลการผ่านการอบรมในหลักสูตรโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

ผลงาน/ใบกิจกรรม/ชิ้นงาน

สื่อ นวัตกรรม

เครื่องมือการวัดและประเมินผล