13. การจัดการเรียนรู้ปลูกฝังและประเมินคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน

2. การจัดการเรียนรู้ปลูกฝังและประเมินคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน

ข้อมูลประกอบ/หลักฐานอ้างอิงการพิจารณา

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

สื่อ นวัตกรรมของครู

เครื่องมือวัดและประเมินผลด้านคุณธรรม

ผลงานนักเรียน เช่น โครงงานคุณธรรม แผ่นพับ หนังสือเล่มเล็ก ฯลฯ

สอบถาม ผู้บริหาร ครูและนักเรียน