14. ความสามารถในการเป็นวิทยากรคุณธรรม

3. ความสามารถในการเป็นวิทยากรคุณธรรม

ข้อมูลประกอบ/หลักฐานอ้างอิงการพิจารณา

คำสั่ง

หนังสือเชิญเป็นวิทยากร

ภาพถ่าย

เอกสาร/หลักฐาน ประกอบการเป็นวิทยากร

สอบถาม ผู้บริหาร ครูและนักเรียน

รายงานผลการดำเนินการ