15. การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม

4. การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม

ข้อมูลประกอบ/หลักฐานอ้างอิงการพิจารณา

มีรายชื่อสมาชิกกลุ่ม การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม

มีการบันทึกการประชุมเครือข่ายการมีส่วนร่วม และการเเสดงความคิดเห็น

มีช่องทางการให้ข้อมูลข่าวสาร

มีผลงาน/ชิ้นงาน/โครงงานคุณธรรม

ภาพถ่ายกิจกรรม

เกียรติบัตร โล่รางวัล