16. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

5. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ข้อมูลประกอบ/หลักฐานอ้างอิงการพิจารณา

บันทึกการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

คำสั่ง/บันทึกการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนรู้

รายงานผลการประเมินผล การจัดกิจกรรม/โครงการ

ภาพถ่าย

เกียรติบัตร โล่รางวัล