17. ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

6. ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

ข้อมูลประกอบ/หลักฐานอ้างอิงการพิจารณา