19. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม

1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม

ข้อมูลประกอบ/หลักฐานอ้างอิงการพิจารณา