21. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

3. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี

ข้อมูลประกอบ/หลักฐานอ้างอิงการพิจารณา

แบบบันทึกความดี ปพ. 5 (การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 2 ปีย้อนหลัง