22. เป็นผู้นำทางคุณธรรม

4. เป็นผู้นำทางคุณธรรม

ข้อมูลประกอบ/หลักฐานอ้างอิงการพิจารณา