9. กระบวนการบริหารงานที่เป็นระบบ

2. กระบวนการบริหารงานที่เป็นระบบ

ข้อมูลประกอบ/หลักฐานอ้างอิงการพิจารณา