คู่มือหรือมาตรฐาน การให้บริการ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑)

คู่มือหรือมาตรฐาน การให้บริการ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑)

คู่มือการรับสมัครนักเรียน

คู่มือการขอย้ายออกของนักเรียน

คู่มือการขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา

คู่มือการขอย้ายเข้าเรียนของนักเรียน

คู่มือการขอหนังสือรับรอง