ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566