รายงานความพึงพอใจการบริหารและการจัดการของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานความพึงพอใจการบริหารและการจัดการของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565