รายละเอียดแผนการใช้งบประมาณตามโครงการในแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗(นิคมสร้างตนเอง ๑)

รายละเอียดแผนการใช้งบประมาณตามโครงการในแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗(นิคมสร้างตนเอง ๑)