รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 2565 รอบ 6 เดือน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑)

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี ปีการศึกษา 2565 รอบ 6 เดือน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑)