แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แผนการจัดซื้อ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

แผนการจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2566