สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สรุปผลการจัดซื้อรายเดือน 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สรุปผลการจัดจ้างรายเดือน 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2566