O23สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการจัดซื้อ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

สรุปผลการจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564