หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑)

คู่มือหรือมาตรฐาน การให้บริการ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๗ (นิคมสร้างตนเอง ๑)

การบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู