ประมวลจริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ประมวลจริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามที่ ก.ค.ศ. กําหนดให้ถือปฏิบัติ