รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566